Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 1414
  • Produkcja: 2018
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 20 listopada 2018r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 listopada do 14 grudnia 2018r.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2025.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.

7. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2019r.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r.

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

12. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

13. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020.

15. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019.

16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka.

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka.

19. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Jutrzenki).

20. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa).

21. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego).

22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka.

23. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany.

24. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r.

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza – program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej”.

26. Wytypowanie Przedstawiciela Rady Miejskiej w Sobótce do składu Społecznej Rady Programowej w ŚOKSiR.

27. Wolne wnioski i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze